POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez SEAM STUDIO Katarzyna Tochman-Filip, NIP 7393694255, REGON 147257570 za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem luzceramics.com.

Administratorem Danych Osobowych jest firma Seam Studio Katarzyna Tochman-Filip.

Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Zgodnie z tą ustawą użytkownikom serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Serwis Internetowy luzceramics.com wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji zamówienia, gwarancji, zwrotów i wymiany towarów, a także w celu realizacji innych procesów związanych ze sprzedażą towarów i działaniami marketingowymi serwisu luzceramics.com.

Dane zbierane przez Serwis luzceramics.com w celu realizacji zamówienia oraz polityki informacyjnej sklepu: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, ewentualnie dane firmy (Nazwa, adres, Numer NIP).

Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.

Informujemy, że dostęp do wskazanych danych mają jedynie uprawnione osoby. Zgromadzone dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze i są zabezpieczone. Dane nie są przekazywane oraz sprzedawane podmiotom trzecim nie uprawionym do tego. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.

Użytkowniku pamiętaj o zasadzie – jedno konto to jedno hasło. Przestrzegamy przed stosowaniem jednakowych haseł do wielu kont.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń w sprawie obowiązującej polityki prywatności proszę o kontakt pod adresem hello@luzceramics.com.

Polityka COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

CONFIDENTIALITY AND SECURITY
This Privacy Policy sets out the rules for the collection, processing and use of personal data obtained from Users by SEAM STUDIO Katarzyna Tochman-Filip, NIP 7393694255, REGON 147257570 via the Online Store operating at luzceramics.com.

The Administrator of Personal Data is SEAM STUDIO Katarzyna Tochman-Filip.

All personal data are collected with due diligence and properly protected against access by unauthorized persons, processed in accordance with the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926) , as amended) and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended) and the Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 29 April 2004 on personal data processing documentation and technical and organizational conditions which should be met by devices and IT systems used to process personal data (Journal of Laws No. 100, item 1024). Pursuant to this act, website users have the right to inspect their data, to correct them and to request the cessation of their use.

The luzceramics.com website uses the Users’ personal data only for the purpose of order fulfillment, guarantees, returns and exchange of goods, as well as for the implementation of other processes related to the sale of goods and marketing activities of luzceramics.com.

Data collected by the luzceramics.com website in order to fulfill the order and the store’s information policy: Name and surname, e-mail address, telephone number, home address, delivery address, possibly company details (name, address, tax identification number).

All personal data is provided voluntarily, and consent to the processing of this data is a necessary condition for the performance of the contract.

When the User uses the Online Store, the User’s data is automatically collected. These data include: IP address, domain name, browser type, operating system type. This data can be collected by cookies (“cookies”), the Google Analytics system.

Please be advised that only authorized persons have access to the indicated data. The collected data is stored on a secure server and is secured. The data is not transferred and sold to third parties not authorized to do so. In the event of an inspection by the General Inspectorate for Personal Data Protection, customer data may be made available to employees of the Inspectorate in accordance with the Personal Data Protection Act.

The User has the right to inspect their personal data, to correct them and to request the cessation of their processing, unless the data to which the above request relates are necessary for the provision of a given Service – then such a statement will be equivalent to a statement on termination of the contract for the provision of Services. .

User, remember the rule – one account is one password. We advise against using the same passwords for many accounts.

If you have any questions or concerns regarding the applicable privacy policy, please contact me at hello@luzceramics.com.

Cookies policy
The website does not automatically collect any information, except for information contained in cookies. Cookie files (so-called “cookies”) are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for use with the Website’s pages.

Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number.

Cookies are used to:

adjusting the content of the Website pages to the User’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Website User and properly display the website, tailored to his individual needs;
creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content;
maintaining the Website User’s session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;
logging in to the website using a social networking site, e.g. Facebook.com;
optimizing and increasing the efficiency of services provided by the Administrator.

The Website uses two types of cookies (session cookies) and “persistent” cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the end device; The User until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
The User has the option to limit or disable the access of cookies to his Device. If you use this option, the use of the Website will be possible, except for functions which, by their nature, require cookies.
More information on cookie files is available atszystociasteczkach.pl or in the “Help” section in the browser’s menu.