Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego:

SEAM STUDIO Katarzyna Tochman-Filip, ul. Czerniakowska 178/23; 00-440 Warszawa

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny:

SEAM STUDIO Katarzyna Tochman-Filip, ul. Czerniakowska 178/22; 00-440 Warszawa

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem luzceramics.com/shippping zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

SEAM STUDIO Katarzyna Tochman-Filip

ul. Czerniakowska 178/23; 00-440 Warszawa

e-mail: hello@luzceramics.com

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem luzceramics.com/shipping

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr 
17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem luceramics.com/payment. Płatność online- podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard. MasterCard Electronic, Maestro.

18. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
19. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
20. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
21. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
22. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
23. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
24. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
25. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
26. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem luzceramics.com za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

27. Sprzedający: 

SEAM STUDIO Katarzyna Tochman-Filip

ul. Czerniakowska 178/23; 00-440 Warszawa

NIP 7393694255

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=6ae24451-879c-4ea8-b8c5-7ac5263ec2c7&archival=False

KONTO BANKOWE: 58 1090 2851 0000 0001 1419 2414

28. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
29. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
30. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
31. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
32. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
33. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
34. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu luzceramics.com, należy je wszystkie wyłączyć́. 

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
12. Kupujący zobowiązany jest do: 
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 
d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego, 
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etyki.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płace”
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Czas realizacji zamówienia Konsumenta płatnego kartą płatniczą liczony jest od momentu uzyskania autoryzacji płatności. Sprzedający akceptuje następujące rodzaje kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar musi być doręczony fizycznie do sprzedawcy, żeby termin został zachowany.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem luzceramics.com/formularz_zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  Sprzedający nie ma obowiązku zwrócić  Konsumentowi dodatkowych kosztów związanych z przesyłką zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie czternastu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://luzceramics.com/polityka-prywatnosci/

§ 7.ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Luz Ceramics
 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.  
 2. Przekazywane przez Kupującego dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę i są wykorzystywane wyłącznie w celu:   a) realizacji umowy,   b) informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep SEAM STUDIO Katarzyna-Filip jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.  
 3. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy – Polityka prywatności.  
 4. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego SEAM STUDIO Katarzyna-Filip jest Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: hello@luzceramics.com

§8 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (luzceramics.com/terms-and-conditions/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo. 

Regulations


The contract between the Buyer and the Seller may be concluded in two ways.

Before placing the order, the Buyer has the right to negotiate all provisions of the contract with the Seller, including those changing the provisions of the following regulations. Negotiations should be conducted in writing and directed to the address of the Seller:

SEAM STUDIO Katarzyna-Filip, ul. Czerniakowska 178/23; 00-440 Warsaw

If the Buyer resigns from the possibility of concluding a contract through individual negotiations, the following terms and applicable law shall apply.

REGULATIONS

§1 Definitions

 1. Postal address – name and surname or name of the institution, location in the city (in the case of a city divided into streets: street, building number, apartment or flat number; in the case of a city not divided into streets: city name and property number), town.
 2. Complaint address:

SEAM STUDIO Katarzyna-Filip, ul. Czerniakowska 178/22; 00-440 Warsaw

 1. Delivery price list – a list of available types of delivery and their costs at luzceramics.com/shippping.
 2. Contact details:

SEAM STUDIO Katarzyna-Filip

ul. Czerniakowska 178/23; 00-440 Warsaw

e-mail: hello@luzceramics.com

 1. Delivery – the type of transport service along with the carrier and cost specification, listed in the delivery price list at luzceramics.com/shipping
 2. Proof of purchase – an invoice, bill or receipt issued in accordance with the Goods and Services Tax Act of March 11, 2004, as amended, and other applicable laws.
 3. Product card – a single subpage of the store containing information about a single product.
 4. Customer – an adult natural person with full legal capacity, a legal person or an organizational unit without legal personality but having legal capacity, making a purchase from the Seller directly related to its business or professional activity.
 5. Civil Code – the Civil Code Act of April 23, 1964, as amended.
 6. Code of good practice – a set of rules of conduct, in particular ethical and professional standards referred to in Art. 5 of the Act on Counteracting Unfair Market Practices of August 23, 2007, as amended.
 7. Consumer – an adult natural person with full legal capacity, making a purchase from the Seller not related directly to its business or professional activity.
 8. Cart – a list of products made of the products offered in the store based on the Buyer’s choices.
 9. Buyer – both the Consumer and the Customer.
 10. Place of issue of goods – postal address or collection point indicated in the order by the Buyer.
 11. Moment of handing over the item – the moment when the Buyer or a third party indicated by him for collection takes possession of the item.
 12. ODR internet platform – an EU website operating on the basis of Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of May 21, 2013 on online dispute resolution and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and the Directive 2009/22 / EC and available at https://webgate.ec.europa.eu/odr
 13. Payment – the method of payment for the subject of the contract and delivery, listed at luceramics.com/payment. Online payment – the entity providing online payment services is Dotpay Sp. z o.o. Available payment methods: Visa, Visa Electron, MasterCard payment cards. MasterCard Electronic, Maestro.
 14. Authorized entity – an entity authorized to out-of-court settlement of consumer disputes within the meaning of the Act on out-of-court resolution of consumer disputes of September 23, 2016, as amended.
 15. Consumer law – the Act on consumer rights of 30 May 2014.
 16. Product – the minimum and indivisible number of items that may be the subject of the order, and which is given in the Seller’s store as a unit of measure when determining its price (price / unit).
 17. Subject of the contract – products and delivery being the subject of the contract.
 18. Subject of the service – subject of the contract.
 19. Collection point – the place of handing over the item, which is not a postal address, listed in the list provided by the Seller in the store.
 20. UOKiK Register – a register of authorized entities kept by the Office of Competition and Consumer Protection pursuant to the Act on out-of-court resolution of consumer disputes of September 23, 2016, as amended, and available at: https://uokik.gov.pl/re reg_podmiot_uprawowani.php
 21. Thing – a movable item that may be or is the subject of the contract.
 22. Store – internet service available at luzceramics.com via which the Buyer may place an order.
 23. Seller:

SEAM STUDIO Katarzyna-Filip

ul. Czerniakowska 178/23; 00-440 Warsaw

NIP 7393694255

registered and visible in the CEIDG records at:

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=f534f042-ce46-4573-9084-2c23a0574927

BANK ACCOUNT: 58 1090 2851 0000 0001 1419 2414

 1. System – a set of cooperating IT devices and software, ensuring processing and storage, as well as sending and receiving data via telecommunications networks using a terminal device appropriate for a given type of network, commonly referred to as the Internet.
 2. Completion date – the number of hours or working days specified on the product card.
 3. Agreement – a contract concluded outside the business premises or at a distance within the meaning of the Act on consumer rights of May 30, 2014 in the case of Consumers and a sales contract within the meaning of Art. 535 of the Civil Code Act of April 23, 1964 in the case of Buyers.
 4. Defect – both a physical defect and a legal defect.
 5. Physical defect – non-compliance of the item sold with the contract, in particular if the item:
  a.it has no properties that this kind of thing should have due to the purpose specified in the contract or resulting from circumstances or destination;
  b.does not have properties that the Seller has provided to the Consumer,
  c. it is not suitable for the purpose of which the Consumer informed the Seller at the conclusion of the contract, and the Seller did not raise any objections to such an intended use;
  d. was delivered to the Consumer incomplete;
  e. in the event of improper installation and commissioning, if these activities were performed by the Seller or a third party for which the Seller is responsible, or by a Consumer who followed the instructions received from the Seller;
  f. it does not have the properties provided by the manufacturer or his representative or the person who places the item on the market in the scope of his business activity, and the person who, by placing his name, trademark or other distinctive sign on the item sold, presents himself as the manufacturer, unless the Seller knew these assurances or, judging reasonably, could not know or could not have influenced the Consumer’s decision to conclude the contract, or if their content was corrected prior to the conclusion of the contract.
 6. Legal defect – a situation where the sold item is owned by a third party or is encumbered with the right of a third party, and also if the restriction in the use or disposal of the item results from a decision or ruling of a competent authority.
 7. Order – Buyer’s declaration of intent made through the store, clearly specifying: the type and quantity of products; type of delivery; payment method; place of delivery of the item, Buyer’s data aimed directly at the conclusion of the contract between the Buyer and the Seller.

§2 General conditions

 1. The contract is concluded in Polish, in accordance with Polish law and these regulations.
 2. The place of delivery of the item must be on the territory of the Republic of Poland.
 3. The Seller is obliged and undertakes to provide services and deliver goods free from defects.
 4. All prices quoted by the Seller are expressed in Polish currency and are gross prices (including VAT). Product prices do not include the cost of delivery, which is specified in the delivery price list.
 5. All terms are calculated in accordance with Art. 111 of the Civil Code, i.e. the period marked in days ends with the end of the last day, and if the beginning of the period marked in days is an event, it is not taken into account when calculating the date of the day on which the event occurred.
 6. Confirmation, disclosure, consolidation, securing of all material provisions of the contract in order to gain access to this information in the future takes the form of:
  a.order confirmation by sending to the indicated e-mail address: order, pro forma invoice, information about the right to withdraw from the contract, these regulations in pdf version, model withdrawal form in pdf version, links to self-download the regulations and pattern of withdrawal contracts;
  b. attaching to the completed order, sent to the indicated place of issue of printed items: proof of purchase, information on the right to withdraw from the contract, these regulations, the model withdrawal form.
 7. The Seller informs about known guarantees granted by third parties for products in the store.
 8. The Seller does not charge any fees for communicating with him using means of distance communication, and the Buyer shall bear its costs in the amount resulting from the contract he concluded with a third party providing him with a specific service enabling distance communication.

9. The Seller provides the Buyer using the system with the correct operation of the store in the following browsers: IE version 7 or newer, FireFox version 3 or newer, Opera version 9 or newer, Chrome version 10 or newer, Safari with the latest JAVA and FLASH versions installed, on screens with resolution horizontal image above 1024 px. Using third-party software that affects the functioning and functionality of browsers: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari may affect the correct display of the store, therefore, in order to obtain full functionality of the luzceramics.com store, turn them all off.

 1. The buyer may use the option of remembering his data by the store in order to facilitate the process of placing another order. For this purpose, the Buyer should provide the login and password necessary to access his account. The login and password are a sequence of characters determined by the Buyer, who is obliged to keep them secret and protect them against unauthorized access by third parties. The buyer can view, correct, update data and delete the account in the store at any time.
 2. The Seller complies with the code of good practice.
 3. The Buyer is obliged to:
  a.do not provide or transmit content prohibited by law, e.g. content that promotes violence, is defamatory or violates personal rights and other rights of third parties,
  b. use the store in a way that does not interfere with its functioning, in particular through the use of specific software or devices,
  c. not taking actions such as: sending or posting unsolicited commercial information (spam) within the store,
  d. use the store in a way that is not inconvenient for other Buyers and for the Seller,
  e. use of any content included in the store only for personal use,
  f. use the store in a manner consistent with the provisions of the law in force in the territory of the Republic of Poland, the provisions of the regulations, as well as with the general principles of ethics.

§3 Conclusion of the contract and implementation

 1. Orders can be placed 24 hours a day.
 2. In order to place an order, the Buyer should perform at least the following steps, some of which may be repeated many times:
  a. adding a product to the basket;
  b. choosing the type of delivery;
  c. choosing the type of payment;
  d. choosing the place of delivery of the item;
  e. placing an order in the store by using the “Order and pay” button
 3. The conclusion of the contract with the consumer takes place upon placing the order.
  4.The implementation of the Consumer’s order payable on delivery takes place immediately, and the order payable by bank transfer or via the electronic payment system after the Consumer’s payment is credited to the Seller’s account, which should take place within 30 days of placing the order, unless the Consumer was unable to fulfill the obligations under not his fault and informed the Seller about it.
 4. The time of completing the order of the Consumer paid by the payment card is counted from the moment of obtaining the payment authorization. The Seller accepts the following types of payment cards: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. The conclusion of the contract with the Customer takes place upon the acceptance of the order by the Seller, of which he informs the Customer within 48 hours of placing the order.
 6. The execution of the Customer’s order payable on delivery takes place immediately after the conclusion of the contract, and the order payable by bank transfer or via the electronic payment system after the conclusion of the contract and posting the Customer’s payment to the Seller’s account.
 7. The execution of the Customer’s order may depend on the payment of all or part of the value of the order or obtaining a trade credit limit of at least the value of the order or the consent of the Seller to send the order on delivery (payable on delivery).
 8. The subject of the contract is shipped within the time limit specified on the product card, and for orders consisting of multiple products, the longest date specified in the product cards. The period starts running with the order fulfillment.
 9. The purchased subject of the contract is, together with the sales document selected by the Buyer, sent with the type of delivery selected by the Buyer to the place of issue of the goods indicated by the Buyer in the order, along with the attached attachments referred to in §2 point 6b.

§4 The right to withdraw from the contract

 1. The consumer is entitled, pursuant to art. 27 of the Consumer Law, the right to withdraw from a distance contract, without giving a reason and without incurring costs, except for the costs specified in art. 33, art. 34 of the Consumer Law.
 2. The deadline for withdrawing from a distance contract is 14 days from the date of delivery of the item, and it is sufficient to return the item before its expiry to meet the deadline. The goods must be delivered physically to the seller for the deadline to be met.
 3. The declaration of withdrawal from the contract may be submitted by the Consumer on the form, the specimen of which is attached as Annex 2 to the Consumer Law, on the form available at luzceramics.com/formularz_zwrotu or in any other form consistent with the Consumer Law.
 4. The Seller shall immediately confirm to the Consumer by e-mail (provided at the time of concluding the contract and another, if provided in the submitted statement) receipt of the declaration of withdrawal from the contract.
 5. In the event of withdrawal from the contract, the contract is considered void.
 6. The consumer is obliged to return the item to the Seller immediately, but not later than 14 days from the date on which he withdrew from the contract. To meet the deadline, it is enough to return the items before its expiry.
 7. The consumer returns the items that are the subject of the contract from which he withdrew at his own expense.
 8. The consumer does not bear the costs of delivering digital content that is not stored on a tangible medium, if he did not consent to the performance before the deadline to withdraw from the contract or was not informed about the loss of his right to withdraw from the contract at the time of giving such consent or the entrepreneur has not provided confirmation in accordance with Art. 15 sec. 1 and art. 21 sec. 1. Consumer law.
 9. The consumer is responsible for reducing the value of the item being the subject of the contract and resulting from using it in a way that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the item.
 10. The Seller shall immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the declaration of withdrawal from the contract submitted by the Consumer, return to the Consumer all payments made by him, the Seller is not obliged to reimburse the Consumer for additional costs related to the shipment in accordance with Article 33 of the Consumer Law.
 11. The Seller shall refund the payment using the same method of payment as used by the Consumer, unless the Consumer has expressly agreed to a different method of payment, which does not involve any costs for him.
 12. If there is a need to return funds for a transaction made by the Consumer with a payment card, the Seller will be refunded to the bank account assigned to the Consumer’s payment card.
 13. The Seller may withhold the reimbursement of the payment received from the Consumer until the goods are returned.
 14. The consumer, in accordance with Article 38 of the Consumer Law, is not entitled to withdraw from the contract:
  a. in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market over which the Seller has no control and which may occur before the deadline to withdraw from the contract;
  b. in which the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the consumer’s specifications or serving to satisfy his individual needs;
  c. in which the subject of the service is an item that deteriorates quickly or has a short shelf-life;
  d. in which the subject of the service is an item delivered in a sealed package, which after opening the package cannot be returned due to health protection or hygiene reasons, if the packaging was opened after delivery;
  e. in which the subject of the service are items that after delivery, due to their nature, are inseparably connected with other items;
  f. in which the subject of the service are sound or visual recordings or computer software delivered in a sealed package, if the package has been opened after delivery;
  g. for the delivery of digital content that is not recorded on a tangible medium, if the performance began with the Consumer’s express consent before the deadline to withdraw from the contract and after informing the entrepreneur about the loss of the right to withdraw from the contract;
  h. for the delivery of newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscription contracts.

§5 Warranty

 1. The Seller, pursuant to Art. 558 §1 of the Civil Code completely excludes liability to customers due to physical and legal defects (warranty).
 2. The Seller is liable to the Consumer under the terms of Art. 556 of the Civil Code and subsequent ones for defects (warranty).
 3. In the case of a contract with a consumer, if a physical defect has been found within one year from the date of delivery of the item, it is assumed that it existed at the time the danger passed on to the consumer.
 4. The Consumer, if the item sold has a defect, may:
  a.make a statement requesting a price reduction;
  b. submit a declaration of withdrawal from the contract;
  unless the Seller immediately and without undue inconvenience to the Consumer replaces the defective item with a defect-free one or removes the defect. However, if the item has already been replaced or repaired by the Seller or the Seller has not fulfilled the obligation to replace the item with a non-defective one or remove the defect, he is not entitled to replace the item or remove the defect.
  5.The Consumer may, instead of the removal of the defect proposed by the Seller, request the replacement of the item with a non-defective one or, instead of the replacement of the item, request the removal of the defect, unless it is impossible to bring the item into conformity with the contract in a manner chosen by the Consumer or would require excessive costs compared to the proposed method. by the Seller, while assessing the excess of costs, the value of the defect-free item, the type and significance of the defect found, and the inconvenience to which the Consumer would otherwise be satisfied, are taken into account.
 5. The consumer cannot withdraw from the contract if the defect is irrelevant.
 6. If the item sold has a defect, the Consumer may also:
  a.demand that the item be replaced with one free from defects
  b. demand that the defect be removed.
 7. The Seller is obliged to replace the defective item with a non-defective one or remove the defect within a reasonable time without undue inconvenience to the Consumer.
 8. The Seller may refuse to satisfy the Consumer’s request if it is impossible to bring the defective item into conformity with the contract in the manner chosen by the Buyer or would require excessive costs compared to the second possible method of bringing the defective item into conformity with the contract.
  10.If the defective item has been installed, the Consumer may request the Seller to disassemble and reinstall it after replacing it with a non-defective one or removing the defect, but is obliged to bear some of the related costs exceeding the price of the item sold or may demand payment from the Seller. part of the costs of disassembly and reassembly, up to the price of the item sold. In the event of non-performance of the obligation by the Seller, the Consumer is entitled to perform these activities at the expense and risk of the Seller.
 9. The consumer who exercises the rights under the warranty is obliged to deliver the defective item at the expense of the Seller to the complaint address, and if, due to the type of item or the way it was installed, the delivery of the item by the Consumer would be excessively difficult, the Consumer is obliged to make the item available to the Seller at the in which the thing is. In the event of the Seller’s failure to fulfill the obligation, the Consumer is entitled to return the goods at the expense and risk of the Seller.
 10. The costs of replacement or repair are borne by the Seller, except for the situation described in §5 point 10.
 11. The Seller is obliged to accept the defective item from the Consumer in the event of replacement of the item with a non-defective one or withdrawal from the contract.
 12. The Seller, within fourteen days, will respond to the provisions based on Art. 5615 of the Civil Code: statements about a request to reduce the price, requests to replace the item with one free from defects, requests to remove the defect The Seller, within thirty days (Article 7a of the Consumer Law), will respond to any other Consumer’s statement that is not covered by the fourteen-day period specified in the Civil Code.
  Otherwise, it is considered that he considered the Consumer’s statement or request justified.
 13. The Seller is liable under the warranty if a physical defect is found before the expiry of two years from the date of delivery of the item to the Consumer, and if the subject of sale is a second-hand item, within one year from the date of delivery of the item to the Consumer.
 14. The Consumer’s claim for removal of the defect or replacement of the item sold for one free from defects expires after one year from the date of finding the defect, but not earlier than two years from the date of delivery of the item to the Consumer, and if the subject of sale is a second-hand item, within one year from the moment the item is delivered to the Consumer.
 15. In the event that the use-by date specified by the Seller or the manufacturer ends after two years from the date of delivery of the item to the Consumer, the Seller shall be liable under the warranty for physical defects of this item found before that date.
 1. In the event that the use-by date specified by the Seller or the manufacturer ends after two years from the date of delivery of the item to the Consumer, the Seller shall be liable under the warranty for physical defects of this item found before that date.
 2. Within the time limits specified in §5 points 15-17, the Consumer may submit a declaration of withdrawal from the contract or price reduction due to a physical defect of the sold item, and if the Consumer requested replacement of the item with a non-defective one or removal of the defect, the time limit for submitting a declaration of withdrawal from the contract or price reduction begins with the ineffective expiry of the deadline for replacing the item or removing the defect.
 3. In the event of an investigation before a court or an arbitration court for one of the rights under the warranty, the time limit for the exercise of other rights due to the Consumer in this respect is suspended until the final conclusion of the proceedings. The same applies to mediation proceedings, but the time limit for exercising other rights under the warranty starts from the day the court refuses to approve the settlement concluded before the mediator or the mediation ends ineffectively.
 4. To exercise the rights under the warranty for legal defects of the sold item, §5 points 15-16 apply, however the period starts from the day on which the Consumer learned about the defect, and if the Consumer learned about the defect only as a result of an action of a third party – from the date on which the judgment issued in a dispute with a third party becomes final.
 5. If due to a defect in the item, the Consumer submitted a declaration of withdrawal from the contract or price reduction, he may demand compensation for the damage he suffered by entering into the contract, not knowing about the defect, even if the damage was a consequence of circumstances for which the Seller is not responsible liability, and in particular may request reimbursement of the costs of concluding the contract, the costs of collecting, transporting, storing and insuring goods, reimbursement of expenditure to the extent that he did not benefit from them, and did not receive their reimbursement from a third party and reimbursement of the costs of the process. This is without prejudice to the provisions on the obligation to repair the damage on general principles.
 6. The expiry of any time limit for finding a defect does not exclude the exercise of warranty rights if the Seller has fraudulently concealed the defect.
 7. The Seller, if he is obliged to provide or provide financial services to the Consumer, will perform them without undue delay, no later than the period provided for by law.

§6 Privacy policy and personal data security

 1. The administrator of databases of personal data provided by the Consumers of the store is the Seller.
 2. The Seller undertakes to protect personal data in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 and the Electronic Services Provision Act of July 18, 2002. By providing his personal data to the Seller when placing the order, the Buyer agrees to their processing by the Seller in order to complete the order. The buyer has the option of viewing, correcting, updating and deleting his personal data at any time.
 3. Detailed rules for the collection, processing and storage of personal data used to fulfill orders by the store are described in the Privacy Policy, which can be found at: https://luzceramics.com/polityka-prywatnosci/

§ 7 protection of personal data

By placing an order in the Luz Ceramics online store
The buyer agrees to the processing of his personal data for the purposes of the sale contract. Providing personal data by the Buyer, to the extent necessary to perform the sales contract and its proper documentation, is mandatory, in the remaining scope depends on the Buyer’s consent to their provision.
The personal data provided by the Buyer is the minimum necessary for the proper performance of the contract by the Seller and is used only for the purpose of: a) performance of the contract, b) informing about new goods, services and promotions offered by the SEAM STUDIO Katarzyna Tochman-Filip store, if the Buyer agrees.
The Buyer’s personal data is protected in accordance with the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (i.e. Journal of Laws of 2002, No. 101, item 26) in a way that prevents third parties from accessing them. More information is available on the Seller’s website – Privacy Policy.
The administrator of the personal data of the SEAM STUDIO Katarzyna Tochman-Filip online store is the Seller. This data is not shared with third parties for marketing or any other purposes. The Buyer has the right to access, correct and delete his personal data at any time. In order to exercise these rights, the user may contact the store administrator by sending an e-mail to the following address: hello@luzceramics.com
§8 Final provisions

 1. None of the provisions of these Regulations is intended to infringe the Buyer’s rights. It cannot be interpreted in this way, because in the event of non-compliance of any part of the regulations with the applicable law, the Seller declares absolute compliance and application of this law in place of the questioned provision of the regulations.
 2. Registered Buyers will be notified by e-mail about changes to the regulations and their scope (to the e-mail address provided during registration or ordering). The notification will be sent at least 30 days before the new regulations come into force. The changes will be introduced in order to adapt the regulations to the applicable legal status.
 3. The current version of the regulations is always available to the Buyer in the regulations tab (luzceramics.com/terms-and-conditions/). During the execution of the order and throughout the entire period of after-sales care of the Buyer, the regulations accepted by him when placing the order apply. Except when the Consumer finds it less favorable than the current one and informs the Seller about the choice of the current one as binding.
 4. In matters not covered by these regulations, the applicable legal provisions shall apply. Disputed issues, if the Consumer expresses such a will, are resolved through mediation proceedings before the Provincial Inspectorates of the Trade Inspection or the arbitration process at the Provincial Inspectorate of Trade Inspection. The consumer may also use equivalent and lawful methods of pre-litigation or out-of-court dispute resolution, e.g. via the EU ODR online platform or by selecting any authorized entity from among those listed in the UOKiK register. The seller declares his intention and agrees to an out-of-court resolution of the consumer dispute.
  As a last resort, the matter is resolved by the court having local and material jurisdiction.